Zebrania Grup Członkowskich

Aktualności

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego działając na podstawie § 32 ust. 5 i § 37 ust. 6 i 7 Statutu Beskidzkiego Banku Spółdzielczego oraz na podstawie Uchwały nr 1/J/2018 Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.01.2018r., zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Beskidzkiego Banku Spółdzielczego w następujących miejscach
i terminach:

 

 1. Grupa Członkowska Beskidzkiego Banku Spółdzielczego przy Oddziale w Wadowicach  17.05.2018 r. o godz. 1600,
  Zespół Szkół Publicznych nr 2, Wadowice, Osiedle Kopernika 11.
 2. Grupa Członkowska Beskidzkiego Banku Spółdzielczego przy Oddziale w Bielsku-Białej  19.05.2018 r. o godz. 800,
  Dom Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała, ul. Olimpijska 16.

 

O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania w odniesieniu do osób fizycznych lub siedziba w odniesieniu do osób prawnych.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Przedstawienie „Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Banku nr 4/J/2014 z dnia 13.03.2014r.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 4. Zatwierdzenie „Regulaminu wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, przeprowadzanych przez Zebrania Grup Członkowskich Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2018-2022.
 7. Wybór Komisji Wyborczej.
 8. Rozpatrzenie:                                                                                                                                                     1)    sprawozdania Zarządu z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2017 rok,                                                                                                                                                                     2)    informacji o realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok.
 10. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2018-2022.
 11. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów.
 14. Zakończenie obrad.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej (§37ust.7 Statutu).

Przejdź do strefy klienta biznesowego »