Komunikaty

Beskidzki Bank Spółdzielczy informuje, że  Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów
z Bankiem.

Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

1)        Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa,
w przypadku Klienta będącego konsumentem, adres strony internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

2)        Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa  po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego,
w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną (konsumentem, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnikiem spółek cywilnych, rolnikiem), adres strony internetowej: www.rf.gov.pl,

3)        Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa,  adres strony internetowej: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/

Przejdź do strefy klienta biznesowego »