Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebrania Grup Członkowskich Beskidzkiego Banku Spółdzielczego odbędą się w następujących terminach :

 

1) Grupa Członkowska przy Oddziale w Bielsku-Białej – 20.05.2023r. o godz. 08:00 w Domu Kultury w Komorowicach,
     Bielsko – Biała ul. Olimpijska 16.

2) Grupa Członkowska przy Oddziale w Wadowicach – 20.05.2023r. o godz. 08:00 w Domu Kultury w Komorowicach,
     Bielsko – Biała
ul. Olimpijska 16.

 

O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania w odniesieniu do osób fizycznych lub siedziba w odniesieniu do osób prawnych.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Przedstawienie „Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Banku nr 10/2021 z dnia 15.03.2021r.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
4. Rozpatrzenie:

   1) sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
   2) informacji o realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego oraz wniosków 
     z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
7. Dyskusja i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej (§37ust.7 Statutu).

 

Zarząd
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego