Aktualności

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Zarząd Beskidzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 03 czerwca 2023r. o godz. 08:00 w Domu Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała, ul. Olimpijska 16.
W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w w/w terminie mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50 %, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. na dzień 03.06.2023r. o godz. 08:30, w Domu Kultury w Komorowicach, Bielsko-Biała,
ul. Olimpijska 16.

 

Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego
w dniu 03.06.2023r.


1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Zebraniem Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego w dniu 03.06.2023r.”.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego, Sekretarza).
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a. sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok oraz informacji o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
b. sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a. wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego,
b. informacji o wynikach przeprowadzonej wtórnej oceny indywidualnej odpowiedniości członków Zarządu oraz wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Zarządu,
c. informacji o wynikach oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym” za 2022 rok,
d. informacji o wynikach oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku, o którym mowa w Rekomendacji Z KNF za 2022 rok,
e. raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
f. uzasadnienia dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok,
g. treści uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania,
h. wniosku o zmianę uchwały Zebrania Przedstawicieli, dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzeń na okres kadencji 2022-2026 dla członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego.
10. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) przyjęcia Protokołu z Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2022r.,
2) zmiany Statutu Beskidzkiego Banku Spółdzielczego,
3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2022 rok,
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
7) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
8) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
9) podziału nadwyżki bilansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Beskidzki Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2023 roku,
11) zatwierdzenia „Kierunków działania Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na 2023 rok”,
12) wprowadzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”,
13) zmiany uchwały Zebrania Przedstawicieli, dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzeń na okres kadencji 2022-2026 dla członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W Centrali Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 272 (w sekretariacie) od dnia 15.05.2023r. w godz. 8:00 – 14:00 dostępne będą do wglądu następujące materiały:
• sprawozdanie z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2022 rok i sprawozdaniem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok,
• informacja o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 03.06.2023r.,
• kserokopia protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2022r.,
• uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
• wykaz regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego,
• treść regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, które w ocenie Zarządu Banku mogą zostać udostępnione Zebraniu Przedstawicieli.

 

Zarząd
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego