Komunikaty

Google Pay

 

Płać telefonem jak kartą

 

sprawdź...

Bank informuje, że istnieje możliwość:

1) polubownego rozstrzygnięcia reklamacji z Zarządem Banku,

2) pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem;

podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

a) Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, w przypadku Klienta będącego konsumentem, adres strony internetowej: www.zbp.pl/dla-konsumentów/arbiter-bankowy/działalnosc,

b) Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną (konsumentem, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnikiem spółek cywilnych, rolnikiem), adres strony internetowej: www.rf.gov.pl,

c) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres strony internetowej: www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny,

3) zwrócenia się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumenta (dotyczy tylko klientów – konsumentów),

4) wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego,
tj. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przeciwko Beskidzkiemu Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272.”